Lumu – narzędzie nowoczesnego fotografa

Lumu1

Świa­tło­mierz – rodzaj foto­me­tru sto­so­wany w foto­gra­fii. Służy do pomiaru natę­że­nia świa­tła (pada­ją­cego lub odbi­tego), umoż­li­wia­jąc dobra­nie pra­wi­dło­wych para­me­trów eks­po­zy­cji naświe­tle­nia mate­riału światłoczułego.

Read more →

Ślub na bogato, fotograf za darmo…

Osoby zaj­mu­jące się foto­gra­fią zawo­dowo dobrze wie­dzą ile ener­gii i swo­jego zdro­wia trzeba poświę­cić, aby efekt koń­cowy czyli zdję­cia były zado­wa­la­jące. Szcze­gól­nie doty­czy to foto­gra­fii ślub­nej. Nie­stety raz po raz zda­rzają się osoby, które swoją igno­ran­cją potra­fią zni­we­czyć cały ten cały trud i poświę­ce­nie pro­po­nu­jąc foto­gra­fowi zapłatę w for­mie wyży­wie­nia na weselu oraz „kilku zdjęć do portfolio”.

Dotych­czas sta­ra­łem się nie zwra­cać na to uwagi, mar­gi­na­li­zu­jąc pro­blem, ale dziś coś we mnie pękło. Nie będzie komen­ta­rzy za to zrzuty ekranu z Gum­tree z ofertą (aby ślad nie znik­nął) oraz moją kore­spon­den­cją, a wła­ści­wie odpo­wie­dzią „pań­stwa mło­dych” po któ­rej pra­wie oplu­łem ekran.

BTW przy­znam, że na wiocha.pl jesz­cze reklamy nie mia­łem, ale co mi tam…

zrzut

zdjęcie

OmniFocus 2 dla Mac

Odkąd pamię­tam zawsze bałem się opro­gra­mo­wa­nia, które swoim skom­pli­ko­wa­niem spo­wo­duje, że nie będę mógł go wyko­rzy­sty­wać w pełni. Na ten stan skła­dało się jak zwy­kle kilka czyn­ni­ków, w tym pro­za­iczny brak czasu, który powi­nie­nem poświę­cić na „roz­gry­zie­nie” wszyst­kich niu­an­sów apli­ka­cji tak aby zaszyte w niej głę­boko funk­cje sta­no­wiły pomoc w mojej pracy a nie przeszkodę.

Read more →

Nowa odsłona Faktury dla Mac już jest

Minął pra­wie rok od kiedy pisa­łem swój pierw­szy arty­kuł doty­czący wspa­nia­łej apli­ka­cji dla osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą, firmy etc. Mowa oczy­wi­ście o pol­skiej Fak­tu­rze.

Read more →

Thermodo – elegancki termometr, idealny dla Twojego iUrządzenia

thermodo2

Od momentu w któ­rym ujrze­li­śmy pierw­szego iPhone’a minęło już sporo czasu. Jed­nakże datę tą należy zapa­mię­tać przy­naj­mniej z dwóch powo­dów. Był to bowiem począ­tek rewo­lu­cji w świe­cie urzą­dzeń mobil­nych, ich opro­gra­mo­wa­nia oraz… gadże­tów potra­fią­cych z nimi współ­pra­co­wać. W dniu pre­miery iPhone’a nikt nie mógł myśleć, że urzą­dze­nie to jak i jego następcy pozwolą na wyko­rzy­sta­nie zwy­kłego (jak na tamte czasy) tele­fonu do prak­tycz­nych zasto­so­wań w życiu codziennym.

Read more →