iPhone 6 – zachwycający, ale…

Sie­dzę nad kla­wia­turą i pró­buję zebrać myśli na temat moich odczuć zwią­za­nych z iPho­nem 6. Bez wąt­pie­nia jest to genialne urzą­dze­nie, nie pozba­wione uroku, ale gdzieś tam w głębi czuję, że koń­czy się pewna era w któ­rej tele­fon był tylko tele­fo­nem. Nie ze względu na jego ogra­ni­czone funk­cje, ale ze względu na roz­miar, wagę etc.

Read more →

Photoshop CC PL. Szkoła efektu — recenzja

Zaczy­na­jąc swoją przy­godę z foto­gra­fią w latach 90-tych nie przy­szło mi nigdy do głowy, że tak a nie ina­czej będzie wyglą­dał – wtedy jako mgli­sta przy­szłość – ówcze­sny świat tej jed­nej z naj­pięk­niej­szych dzie­dzin. Zdję­cia wyko­ny­wane apa­ra­tami ana­lo­go­wymi miały w sobie pewną cząstkę ryzyka. Ryzyka, które sta­no­wiło o ich nie­po­wta­rzal­no­ści i powo­do­wało gęsią skórkę pod­czas ich wywoływania.

Read more →

autumn
Read more →

Lumu – narzędzie nowoczesnego fotografa

Lumu1

Świa­tło­mierz – rodzaj foto­me­tru sto­so­wany w foto­gra­fii. Służy do pomiaru natę­że­nia świa­tła (pada­ją­cego lub odbi­tego), umoż­li­wia­jąc dobra­nie pra­wi­dło­wych para­me­trów eks­po­zy­cji naświe­tle­nia mate­riału światłoczułego.

Read more →

Ślub na bogato, fotograf za darmo…

Osoby zaj­mu­jące się foto­gra­fią zawo­dowo dobrze wie­dzą ile ener­gii i swo­jego zdro­wia trzeba poświę­cić, aby efekt koń­cowy czyli zdję­cia były zado­wa­la­jące. Szcze­gól­nie doty­czy to foto­gra­fii ślub­nej. Nie­stety raz po raz zda­rzają się osoby, które swoją igno­ran­cją potra­fią zni­we­czyć cały ten cały trud i poświę­ce­nie pro­po­nu­jąc foto­gra­fowi zapłatę w for­mie wyży­wie­nia na weselu oraz „kilku zdjęć do portfolio”.

Dotych­czas sta­ra­łem się nie zwra­cać na to uwagi, mar­gi­na­li­zu­jąc pro­blem, ale dziś coś we mnie pękło. Nie będzie komen­ta­rzy za to zrzuty ekranu z Gum­tree z ofertą (aby ślad nie znik­nął) oraz moją kore­spon­den­cją, a wła­ści­wie odpo­wie­dzią „pań­stwa mło­dych” po któ­rej pra­wie oplu­łem ekran.

BTW przy­znam, że na wiocha.pl jesz­cze reklamy nie mia­łem, ale co mi tam…

zrzut

zdjęcie