Thermodo – elegancki termometr, idealny dla Twojego iUrządzenia

thermodo2

Od momentu w któ­rym ujrze­li­śmy pierw­szego iPhone’a minęło już sporo czasu. Jed­nakże datę tą należy zapa­mię­tać przy­naj­mniej z dwóch powo­dów. Był to bowiem począ­tek rewo­lu­cji w świe­cie urzą­dzeń mobil­nych, ich opro­gra­mo­wa­nia oraz… gadże­tów potra­fią­cych z nimi współ­pra­co­wać. W dniu pre­miery iPhone’a nikt nie mógł myśleć, że urzą­dze­nie to jak i jego następcy pozwolą na wyko­rzy­sta­nie zwy­kłego (jak na tamte czasy) tele­fonu do prak­tycz­nych zasto­so­wań w życiu codziennym.

Read more →

Focus 2 Pro

W poprzed­nim arty­kule doty­czą­cym apli­ka­cji, które uwa­żam za naj­waż­niej­sze wspo­mi­na­łem rów­nież o gru­pie pro­gra­mów z dzie­dziny foto­gra­fii. Wśród nich było kilka pozy­cji nie opi­sy­wa­nych przeze mnie dotąd, w tym… Focus 2 Pro, apli­ka­cja pozwa­la­jąca na doda­nie do zdjęć efekt bluru.

Read more →

Aplikacje z których korzystam na Macu

Prze­glą­da­jąc nie­dawno zasoby swo­jego Maca uzmy­sło­wi­łem sobie, że nigdy nie poku­si­łem się o spi­sa­nie w jed­nym arty­kule wszyst­kich tych apli­ka­cji, które uwa­żam za must have. Dla­tego też posta­no­wi­łem czym prę­dzej napra­wić to nie­do­pa­trze­nie i stwo­rzyć listę pro­gra­mów bez któ­rych nie wyobra­żam sobie pracy i „zabawy” na Macu.

Read more →

orchid-1

Kocham orchi­dee, a Wy?

Wesołych Świąt!

życzenia_pl