Wesołych Świąt!

życzenia_pl

Sprawdzamy wersję OpenSSL na Macu

Jeżeli zasta­na­wia­cie się czy Wasze kom­pu­tery Mac nie posia­dają podat­nej na Heart­bleed wer­sji pro­to­kołu OpenSSL to ist­nieje pro­sty spo­sób spraw­dze­nia tego. Wystar­czy bowiem uru­cho­mić Ter­mi­nal i wpi­sać jedno pole­ce­nie.
Read more →

DwellClick dla Mac – jeśli masz już dość klikania…

Wie­cie za co uwiel­biam sys­tem OSX? Za to, że dzięki małym narzędziom-programikom pozwala uczy­nić z niego potężne środo­wi­sko pracy oraz dosto­so­wać je do swo­ich potrzeb. Nie jest przy tym to tak mozolna i nie­wdzięczna praca jak w przy­padku sys­temu Linux, że nie wspo­mnę o pamię­cio­żer­nym Win­dow­sie w któ­rym każda kolejna insta­la­cja opro­gra­mo­wa­nia twory coraz więk­szy bałagan.

Read more →

Hider 2 – bezpieczeństwo jest najważniejsze

W obli­czu nie­dawno odkry­tej „dziury” w pro­to­ko­łach OpenSSL, nazwa­nej prze­kor­nie Heart­bleed, na tapetę jak bume­rang powraca pro­blem bez­pie­czeń­stwa naszych danych prze­cho­wy­wa­nych w sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych, na lokal­nych urzą­dze­niach, wszędzie…

Read more →

Reeder 2 dla Mac – pierwsza beta dostępna

Cza­sami odno­szę wra­że­nie, że po zamknię­ciu usługi Google Reader czyt­niki RSS stra­ciły na zna­cze­niu. Sam oso­bi­ście jed­nakże uży­wam ich do dziś. Co wię­cej, bar­dzo je sobie cenię. Tak to już jest, że przy­roda nie znosi próżni i na miej­sce cze­goś co zakoń­czyło swój byt poja­wia się kolejny twór.

Read more →