Focus 2 Pro

W poprzed­nim arty­kule doty­czą­cym apli­ka­cji, które uwa­żam za naj­waż­niej­sze wspo­mi­na­łem rów­nież o gru­pie pro­gra­mów z dzie­dziny foto­gra­fii. Wśród nich było kilka pozy­cji nie opi­sy­wa­nych przeze mnie dotąd, w tym… Focus 2 Pro, apli­ka­cja pozwa­la­jąca na doda­nie do zdjęć efekt bluru.

Focus wystę­puje w dwóch wer­sjach – zwy­kłej i pro. My sku­pimy się na wer­sji pro posia­da­ją­cej kilka opcji wię­cej. Opcje te sta­wiają apli­ka­cję o poziom wyżej, dając moż­li­wo­ści potrzebne pro­fe­sjo­nal­nym fotografom.

Focus_mini

Ale zacznijmy od początku…
Apli­ka­cja – choć nie jest to naj­waż­niej­sze – może się podo­bać. Jej design jest odzwier­cie­dle­niem panu­ją­cej ostat­nio mody na kolo­ry­stykę w odcie­niach czerni i sza­ro­ści. Funk­cje pro­gramu zostały osa­dzone w dol­nej czę­ści ekranu i nie powinny nikomu przy­spa­rzać pro­ble­mów z ich zrozumieniem.

Znaj­dziemy tutaj takie pozy­cje jak Crop, który nie wymaga więk­szego komen­ta­rza, Por­trait, Nature, Archi­tec­ture, Macro, Tilt-shiftCustom.

Focus3_mini

Kolejne ele­menty menu pozwa­lają na zasto­so­wa­nie wspo­mnia­nego efektu bluru lub jak kto woli małej głę­bii ostro­ści w podziale na typ foto­gra­fii. Każdy z tych ele­men­tów posiada kon­fi­gu­ro­walne funk­cje dostępne w pra­wej czę­ści okna apli­ka­cji. Umoż­li­wiają one wyko­na­nie dokład­nej kon­fi­gu­ra­cji efektu roz­my­cia, winiety, kon­tra­stu, nasy­ce­nia barw, pro­mie­nia roz­my­cia oraz innych ele­men­tów mają­cych wpływ na efekt końcowy.

Focus2_mini

Na uwagę zasłu­gują funk­cje dostępne pod przy­ci­skiem Custom. Auto­rzy apli­ka­cji – Mac­Phun – dodali tutaj moż­li­wość swo­bod­nego „malo­wa­nia” roz­my­ciem oraz jego wyma­zy­wa­nia. Opcja ta przy­daje się szcze­gól­nie przy foto­gra­fiach wyma­ga­ją­cych ręcz­nej obróbki ze względu na swoją złożoność.

Focus_plgn

Focus 2 Pro to także moż­li­wość współ­pracy z sie­ciami spo­łecz­no­ścio­wymi czy wydruk (dość drogi) zdjęć w labie Mac­Phun­Prin­tLab. Naj­waż­niej­szą jed­nak opcją wer­sji Pro jest współ­praca apli­ka­cji z Adobe Pho­to­shop, Ligh­troom oraz Apple Aper­ture (jako wtyczki), a także wspar­cie dla pli­ków .psd i .raw.

Focus7_mini

Focus 2 Pro (cena około 147zł) to bar­dzo cie­kawa apli­ka­cja pozwa­la­jąca na doda­nie efektu roz­my­cia do zdjęć. Oczy­wi­ście nic nie zastąpi małej głę­bii ostro­ści uzy­ska­nej w natu­ralny spo­sób za pomocą obiek­ty­wów. Jed­nakże, nie każdy apa­rat i nie każdy obiek­tyw pozwala na wyko­na­nie takiego efektu, że nie wspo­mnę o efek­cie tilt-shift. Uwa­żam, że apli­ka­cję tą można śmiało posta­wić obok innych pro­gra­mów wspie­ra­ją­cych dzia­ła­nie Pho­to­shopa czy Ligh­tro­oma np. Viveza czy Nik Color Efex.

Focus4_mini

Na zakoń­cze­nie mała uwaga. Nie należy prze­sa­dzać z zasto­so­wa­niem żad­nego efektu w obróbce foto­gra­fii. Także efektu roz­my­cia (przy­kład poniżej).

autostrada_after_mini

Dzięki uprzej­mo­ści Mac­Phun mam do roz­da­nia dwa kody pro­mo­cyjne. Otrzy­mają je osoby, które jako pierw­sze napi­szą w komen­ta­rzu swój adres e-mail.

 • Posted in: Aplikacje, Fotografia
 • mcie­slik
  • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

   Wysłane ;)

 • Jacek Zięba
  • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

   Wysła­łem

   • Jacek Zięba

    dzię­kuję :)