Thermodo – elegancki termometr, idealny dla Twojego iUrządzenia

thermodo2

Od momentu w któ­rym ujrze­li­śmy pierw­szego iPhone’a minęło już sporo czasu. Jed­nakże datę tą należy zapa­mię­tać przy­naj­mniej z dwóch powo­dów. Był to bowiem począ­tek rewo­lu­cji w świe­cie urzą­dzeń mobil­nych, ich opro­gra­mo­wa­nia oraz… gadże­tów potra­fią­cych z nimi współ­pra­co­wać. W dniu pre­miery iPhone’a nikt nie mógł myśleć, że urzą­dze­nie to jak i jego następcy pozwolą na wyko­rzy­sta­nie zwy­kłego (jak na tamte czasy) tele­fonu do prak­tycz­nych zasto­so­wań w życiu codziennym.

Wraz z roz­wo­jem sys­temu iOS (kto pamięta jego pierw­szą nazwę?) zaczęły poja­wiać się jak grzyby po desz­czu dodat­kowe urzą­dze­nia potra­fiące współ­pra­co­wać z urzą­dze­niami Apple dając nam tym samym moż­li­wo­ści o jakich nie śniło nam się wcześniej.

W zeszłym roku do tego grona inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań dołą­czył dewe­lo­per Robo­cat znany z kilku apli­ka­cji mniej lub bar­dziej niszo­wych. W tym: ThermoUltra­vio­let.

Nie bez przy­czyny wymie­ni­łem pro­gramy zwią­zane z pogodą, a kon­kret­nie z tem­pe­ra­turą, gdyż jak już wspo­mnia­łem firma ta stwo­rzyła nie­jako ich roz­wi­nię­cie w postaci malut­kiego i ele­ganc­kiego ter­mo­me­tru potra­fią­cego mie­rzyć tem­pe­ra­turę oto­cze­nia z nie­by­wałą dokładnością.

thermodo-render-premium

Ther­modo

Ther­modo obser­wo­wa­łem od samego początku, od jego naro­dzin na Kick­star­te­rze. Dla­tego też w tej chwili cie­szę się, że pro­jekt ten nabrał real­nych kształ­tów i zma­te­ria­li­zo­wał się w postaci urzą­dze­nia zgod­nie z jego założeniami.

Czym jest Ther­modo?
Fizycz­nie to urzą­dze­nie elek­tro­niczne zamknięte w małej obu­do­wie pod którą kryje się jego serce czyli pasywny czuj­nik tem­pe­ra­tury pod­łą­czony do 4-polowego gniazda audio. Taka forma kon­struk­cji pozwala Ther­modo na współ­pracę prak­tycz­nie z każ­dym urzą­dze­niem posia­da­ją­cym takowe gniazdo. Ide­al­nym do tego celu wydają się urzą­dze­nia mobilne i to wła­śnie dla nich Ther­modo zostało zaprojektowane.

thermodo1

Nie­stety Ther­modo aby mógł reali­zo­wać cele do któ­rych został stwo­rzony wymaga odpo­wied­niego opro­gra­mo­wa­nia. Na szczę­ście w App­Store znaj­dzie­cie dar­mową apli­ka­cję o tej samej nazwie (tak na mar­gi­ne­sie Ther­modo działa także ze wspo­mnia­nym Thermo).

Ther­modo został wyko­nany w dwóch wer­sjach. Tań­szej ($29.99) dostęp­nej w dwóch kolo­rach bia­łym i czar­nym oraz Pre­mium ($44.99) wyko­na­nej z ano­dy­zo­wa­nego alu­mi­nium z wygra­we­ro­waną nazwą oraz logo Robo­cat, w kolo­ry­styce zbli­żo­nej do Macbooków.

thermodo3

Poza tymi róż­ni­cami obie wer­sje są nie­wiel­kich roz­mia­rów (36,5x8,9 mm) oraz posia­dają te same parametry:

 • pre­cy­zja ±0.2°C
 • zakres tem­pe­ra­tur –40°C to 125°C
 • spraw­dzony zakres dzia­ła­nia –20°C to 50°C

therm-2

Ther­modo app

Apli­ka­cja dostępna w App­Store, za pośred­nic­twem Ther­modo pozwala na pomiar aktu­al­nej tem­pe­ra­tury oto­cze­nia. Ta z kolei jest wizu­ali­zo­wana na ekra­nie urzą­dze­nia poprzez piękne i mini­ma­li­styczne wykresy gene­ro­wane w cza­sie rze­czy­wi­stym wraz z ich cyfro­wym zapi­sem. Pro­gram umoż­li­wia pod­gląd niskiej, śred­niej i wyso­kiej tem­pe­ra­tury oraz dostęp do histo­rii pomia­rów, któ­rymi możemy podzie­lić się ze zna­jo­mymi mailem lub za pomocą sieci społecznościowych.

W usta­wie­niach apli­ka­cji oprócz kon­fi­gu­ra­cji wyświe­tla­nia tem­pe­ra­tury znaj­dziemy funk­cję Com­pen­sate for device heat umoż­li­wia­jącą uwzględ­nie­nie nagrze­wa­nia się urzą­dzeń co mogłoby mieć wpływ na popraw­ność pomiaru.

therm-3

Pod­su­mo­wa­nie

Ther­modo w obu wer­sjach posia­dam od dnia wczo­raj­szego. Zarówno wer­sja pod­sta­wowa jak i pre­mium dzia­łają iden­tycz­nie. Dla­tego też kwe­stia zakupu jest kwe­stią naszych upodo­bań este­tycz­nych. Z czy­stym sumie­niem mogę stwier­dzić, że obie wer­sje wyko­nane są z dba­ło­ścią o szcze­góły i ze smakiem.

Przez te dwa dni sta­ra­łem się spraw­dzać urzą­dze­nie na różne spo­soby. Także w zesta­wie­niu ze zwy­kłym ter­mo­me­trem. Tem­pe­ra­tura pre­zen­to­wana przez Ther­modo nie odbie­gła od jego wska­zań, a jej wynik osią­gany był w znacz­nie krót­szym czasie.

Na zakoń­cze­nie dwie infor­ma­cje: Ther­modo potrafi mie­rzyć tem­pe­ra­turę ciała. Wystar­czy chwy­cić go dło­nią. Urzą­dze­nie współ­pra­cuje także ze smart­fo­nami dzia­ła­ją­cymi pod kon­trolą sys­temu Android (wybrane modele).
 • Artur

  Ther­modo dotarlo dzi­siaj do mnie. Mam czarna tan­sza wer­sje. Dobrze mie­rzy tem­pe­ra­ture, ale zauwa­zy­lem jedna nie­do­god­nosc. Mia­no­wi­cie gdy wycho­dzi sie z cie­plego pomiesz­cze­nia na zewnatrz, pomiar term­pe­ra­tury wtedy trwa pare minut. Nie ma cze­gos takiego zeby pomiar zostal wyko­nany natych­mia­stowo przy spo­rej roz­nicy temperatury.

  • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

   Nie ma nie­stety. Ale zwy­kłym ter­mo­me­trem też tego nie zro­bisz ;-) Ewen­tu­al­nie możesz pró­bo­wać wyłą­czyć opro­gra­mo­wa­nie lub wycią­gnąć Ther­modo z urządzenia.