Nowa odsłona Faktury dla Mac już jest

Minął pra­wie rok od kiedy pisa­łem swój pierw­szy arty­kuł doty­czący wspa­nia­łej apli­ka­cji dla osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą, firmy etc. Mowa oczy­wi­ście o pol­skiej Fak­tu­rze.


faktura1

Auto­rzy apli­ka­cji przez ten czas nie próż­no­wali i regu­lar­nie przy­go­to­wy­wali aktu­ali­za­cje pro­gramu. Kilka dni temu Fak­tura zyskała kolejną, acz­kol­wiek zna­czącą aktu­ali­za­cję (w chwili pisa­nia arty­kułu dostępne są już następne poprawki – ver. 1.1.1) przy­no­szącą nastę­pu­jące zmiany:

 • obsługa fak­tur zaliczkowych;
 • obsługa fak­tur dla pod­mio­tów zwol­nio­nych z VAT;
 • obsługa doku­men­tów typu VAT marża;
 • obsługa nowych form płatności;
 • moż­li­wość zde­fi­nio­wa­nia domyśl­nej tre­ści pola “Uwagi”;
 • cały sze­reg pomniej­szych zmian i poprawek.

Oso­bi­ście cie­szy mnie fakt iż apli­ka­cja ta roz­wija się tak dyna­micz­nie dostar­cza­jąc pol­skim biz­nes­me­nom nie­za­stą­pio­nego narzę­dzia pomoc­nego w wyko­ny­wa­niu ich dzia­łal­no­ści. Jak wie­cie bowiem mimo, że Mac App Store pęka w szwach od róż­nego rodzaju pro­gra­mów, to nie­stety nadal bra­kuje tam opro­gra­mo­wa­nia spraw­dza­ją­cego się w pol­skich realiach (prze­pisy podat­kowe etc). Tą dziurę dosko­nale stara się łatać Fak­tura.

faktura_mini

Zain­te­re­so­wane osoby odsy­łam do mojego pierw­szego arty­kułu. Na pewno warto zain­te­re­so­wać się tą apli­ka­cją jeżeli w wyko­ny­wa­nej dzia­łal­no­ści potrze­bu­jemy opro­gra­mo­wa­nia pozwa­la­ją­cego na zarzą­dza­nie fak­tu­rami, rachun­kami itp, a narzę­dziem naszej pracy są kom­pu­tery Mac.

Pro­gram dostępny jest w dwóch kana­łach dys­try­bu­cji – MAS i sklep dewe­lo­pera (80zł brutto). Nowa wer­sja dostępna jest aktu­al­nie na stro­nie pro­du­centa. Tra­dy­cyj­nie już sys­tem wery­fi­ka­cji opro­gra­mo­wa­nia Apple działa z opóź­nie­niem. W MAS obecna jest także okro­jona wer­sja free, którą możemy śmiało wyko­rzy­stać do testów przed zaku­pem, do czego gorąco zachęcam.

A teraz tro­chę przyjemności…

Dzięki uprzej­mo­ści Miło­sza Sta­szew­skiego, dewe­lo­pera Fak­tury mam dla pierw­szych trzech osób, które napi­szą swój adres e-mail w komen­ta­rzach, licen­cje na to wspa­niałe opro­gra­mo­wa­nie. Wymóg jest jeden. Musi­cie pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub posia­dać wła­sną firmę. Do tych osób zwrócę się drogą mailową i popro­szę o poda­nie nastę­pu­ją­cych danych: NIP, nazwa firmyadres e-mail.
 • Posted in: Aplikacje
 • http://Produktywnie.pl/ Jakub Ujej­ski

  No to i ja chęt­nie prze­niosę się z FAQT.

  • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

   Ok zatem trzeci i ostatni.

 • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

  Do waszej infor­ma­cji. Została jedna licen­cja. Drugą zgar­nął Nor­bert Cała via Twitter.

 • Jacek Zięba

  jed­nak nie :)

  • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

   tzn?

   • Jacek Zięba

    Nie mam firmy, więc mi się nie przyda :)

    • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

     rozu­miem

 • http://upolujebooka.pl/ Mar­cin Łukiańczyk

  to jak już byłem pierw­szy i dosta­łem e-mail to scho­wam go przed botami spamowymi :)

  • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

   Pierw­szy