Ślub na bogato, fotograf za darmo…

Osoby zaj­mu­jące się foto­gra­fią zawo­dowo dobrze wie­dzą ile ener­gii i swo­jego zdro­wia trzeba poświę­cić, aby efekt koń­cowy czyli zdję­cia były zado­wa­la­jące. Szcze­gól­nie doty­czy to foto­gra­fii ślub­nej. Nie­stety raz po raz zda­rzają się osoby, które swoją igno­ran­cją potra­fią zni­we­czyć cały ten cały trud i poświę­ce­nie pro­po­nu­jąc foto­gra­fowi zapłatę w for­mie wyży­wie­nia na weselu oraz „kilku zdjęć do portfolio”.

Dotych­czas sta­ra­łem się nie zwra­cać na to uwagi, mar­gi­na­li­zu­jąc pro­blem, ale dziś coś we mnie pękło. Nie będzie komen­ta­rzy za to zrzuty ekranu z Gum­tree z ofertą (aby ślad nie znik­nął) oraz moją kore­spon­den­cją, a wła­ści­wie odpo­wie­dzią „pań­stwa mło­dych” po któ­rej pra­wie oplu­łem ekran.

BTW przy­znam, że na wiocha.pl jesz­cze reklamy nie mia­łem, ale co mi tam…

zrzut

zdjęcie

 • Posted in: Fotografia
 • http://about.me/bgn BGN

  Czy na Gum­tree zda­rzają się w ogóle jakieś poważne oferty, Pawle?

  • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

   Nader czę­sto ;)

 • monk

  Poznań i wszystko jasne.

 • http://webtcl.co.uk/ Michael

  To zna­czy co pro­po­no­wali za wyko­na­nie usługi foto­gra­fo­wa­nia ich wesela? Jedze­nie? Aż tak nisko upada Pol­ska mło­dzież, że nawet nie potrafi zapła­cić za zle­cone usługi? Cie­kawe, czy z kucha­rzowi też taki ukła­dzik proponowali?;)

  • http://www.pawelratajczak.pl Paweł Rataj­czak

   Tak tylko jedze­nie i cyt. „kilka fotek do pf” ;)